Het minimumloon is een belangrijk onderdeel van de arbeidsmarkt in Nederland en heeft als doel om werknemers te beschermen tegen onderbetaling. In dit artikel leggen we uit wat het minimumloon in Nederland is en wat het doel ervan is. We zullen ook ingaan op recente veranderingen en belangrijke wetten die betrekking hebben op het minimumloon.

Definitie en doel van het minimumloon

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is om aan een werknemer te betalen. In Nederland is het minimumloon afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en het aantal gewerkte uren per week. Het doel van het minimumloon is om werknemers een basisinkomen te garanderen dat voldoende is om in je basisbehoeften te voorzien en je te beschermen tegen uitbuiting door werkgevers.

Overzicht van het minimumloon in Nederland van 2019 tot 2023

Het minimumloon is door de jaren heen aangepast om rekening te houden met inflatie en economische ontwikkelingen. Hieronder vind je een overzicht van het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 21 jaar) in Nederland van 2019 tot 2023:

Let op: Dit zijn de bedragen voor een fulltime werkweek en zijn afhankelijk van de sector waarin je werkt. De peildatum is 1 januari van ieder jaar en geldt voor een 21 jarige of ouder. Het minimumloon voor jongeren onder de 21 jaar is lager en wordt bepaald op basis van je leeftijd.

Minimumloon voor de jeugd

In Nederland is er een apart minimumloon voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar, het zogenaamde minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon is lager dan het minimumloon voor volwassenen en neemt toe naarmate de jongere ouder wordt. Het idee achter deze opzet is dat jongere werknemers minder ervaring en verantwoordelijkheden hebben dan oudere werknemers. Naarmate werknemers ouder worden, neemt hun minimumloon toe. Ook is het bedoeld om jongeren te stimuleren om verder te studeren of zich te blijven ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimumjeugdloon. 

Minimumjeugdloon 2023

Hieronder zie je het minimumjeugdloon van 2023 per uur.

  • 15 jaar: €3,35
  • 16 jaar: €3,85
  • 17 jaar: €4,41
  • 18 jaar: €5,58
  • 19 jaar: €6,70
  • 20 jaar: €8,93
  • 21 jaar en ouder: €12,21 (volwassen minimumloon)

Let op: Dit zijn de bedragen per uur bij een 40-urige werkweek. De uurlonen zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt soms tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum.

Verschillen per sector

Hoewel het wettelijk minimumloon voor alle sectoren geldt, kunnen er verschillen zijn in de daadwerkelijke lonen die werknemers ontvangen. Dit kan te maken hebben met de specifieke arbeidsvoorwaarden en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) binnen een sector. In sommige sectoren kunnen de lonen hoger zijn dan het wettelijk minimumloon, terwijl in andere sectoren werknemers precies het minimumloon ontvangen.

Bruto vs netto minimumloon

Het bruto minimumloon is het bedrag dat een werknemer ontvangt vóór aftrek van belastingen en sociale premies. Het netto minimumloon is het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk overhoudt na aftrek van deze verplichte inhoudingen. Het nettoloon is dus wat de werknemer op zijn of haar bankrekening gestort krijgt. Je kunt hier een bruto netto berekening maken

Wettelijk minimumloon en wetgeving

In Nederland wordt het minimumloon geregeld door de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Deze wet is van toepassing op alle werknemers van 15 jaar en ouder. Het minimumloon wordt twee keer per jaar (op 1 januari en 1 juli) aangepast op basis van de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen. Hierdoor stijgt het minimumloon meestal elk half jaar. De exacte bedragen van het minimumloon worden vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Nieuwe wetgeving minimumloon

Er zijn recentelijk verschillende discussies en voorstellen geweest over het aanpassen van het minimumloon in Nederland. Een van deze voorstellen betreft het verhogen van het minimumloon naar 14 euro per uur. Hoewel dit voorstel nog niet is aangenomen, heeft het wel invloed op de politieke discussie over het minimumloon.

Wat staat er in het regeerakkoord over het minimumloon?

In het regeerakkoord worden vaak afspraken gemaakt over het minimumloon. Het huidige regeerakkoord bevat plannen om het minimumloon te verhogen en om de koppeling tussen het minimumloon en de AOW-uitkering te herzien.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag regelt niet alleen het minimumloon in Nederland, maar ook de minimumvakantiebijslag. Werknemers hebben volgens deze wet recht op een vakantiebijslag van minimaal 8% van hun bruto jaarloon. Deze vakantiebijslag wordt meestal eenmaal per jaar, in mei uitbetaald. Je kunt er echter ook voor kiezen om dit maandelijks uit te laten betalen.

De koppeling tussen de AOW en het minimumloon

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het Nederlandse pensioenstelsel dat een basispensioen biedt aan mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De hoogte van de AOW is gekoppeld aan het minimumloon. Dit betekent dat als het minimumloon stijgt, de AOW-uitkeringen ook stijgen. Al lange tijd is er in Nederland discussie over het koppelen van de AOW-uitkeringen aan het minimumloon. Voorstanders stellen dat het zorgt voor een automatische aanpassing van de AOW aan de economische ontwikkelingen en de kosten van levensonderhoud. Tegenstanders van de koppeling vinden dat het ontkoppelen van AOW en minimumloon de overheid meer flexibiliteit kan bieden om beleid te voeren dat beter aansluit op de specifieke behoeften van ouderen en de arbeidsmarkt.

Het minimumloon in Nederland vs andere Europese landen

Over het algemeen behoort Nederland tot de landen met een hoog minimumloon in vergelijking met andere Europese landen. Landen zoals Luxemburg, België, Duitsland en Frankrijk hebben ook hoge minimumlonen. Landen zoals Bulgarije, Roemenië en Litouwen hebben aanzienlijk lagere minimumlonen. Luxemburg heeft het hoogste minimumloon in Europa. Het minimumloon is afhankelijk van de leeftijd en ervaring van de werknemer en wordt regelmatig aangepast aan de inflatie. Het bruto minimumloon bedraagt €2.447,07 (februari 2023). Niet alle Europese landen hebben een wettelijk minimumloon. In sommige landen zoals Zweden, Denemarken en Italië, worden minimumlonen bepaald door collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) op sector- of bedrijfsniveau.